Algemene voorwaarden filosophie

Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: degene die aan ontwerpstudio filosophie de opdracht geeft tot het vervaardigen van zaken en/of verrichten van werkzaamheden. ontwerpstudio filosophie: de organisatie die een eventuele opdracht van de opdrachtgever gaat vervaardigen na uitbrengen van een offerte. Overeenkomst: de tussen ontwerpstudio filosophie en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere door ontwerpstudio filosophie uitgebrachte offerte of aanbieding en op alle tussen ontwerpstudio filosophie en een opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst
  2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn enkel en alleen van toepassing indien uitdrukkelijk en
  schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van ontwerpstudio filosophie zijn uitsluitend bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn gedaan. Offertes hebben een geldigheidsduur van 15 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Aanvaarding van een offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd. Een niet integrale acceptatie van een offerte wordt beschouwd als een tegenaanbod of opdracht, in welk geval het bepaalde in lid 2 van toepassing is.
  2. Ontwerpstudio filosophie heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenbod niet te aanvaarden. Een integraal, binnen de geldigheidstermijn aanvaard aanbod kan niet worden geweigerd.
  3. Door ontwerpstudio filosophie in een offerte verstrekte gegevens blijven haar eigendom en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt. Ontwerpstudio filosophie is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen in berekeningen, prijscouranten, tekeningen of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.
  4. Wanneer op basis van de offerte geen opdracht wordt verleend, kan ontwerpstudio filosophie aan opdrachtgever een redelijke vergoeding eisen terzake de door haar verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht, behoudens het hierna in dit artikel gestelde. Na de totstandkoming van de overeenkomst is ontwerpstudio filosophie eerst gehouden
  werkzaakheden te verrichten voor opdrachtgever.
  2. Een rechtstreekse opdracht of tegenaanbod wordt aanvaard middels verzending van een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.
  3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.
  4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van ontwerpstudio filosophie, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
  5. Ontwerpstudio filosophie is gerechtigd bij of na het aangaan van de opdracht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever zekerheid te eisen dat alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen, zal worden voldaan.

Artikel 5: Wijziging/annulering van de overeenkomst

 1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook dient schriftelijk te worden gedaan aan
  ontwerpstudio filosophie en behoeft haar schriftelijke instemming.
  2. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en partijen de wijziging cq aanvulling hebben geaccordeerd.
  3. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegestane annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van door ontwerpstudio filosophie gemaakte kosten en geleden winstderving.

Artikel 6: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Betalingen van opdrachtgever aan ontwerpstudio filosophie dienen inclusief BTW te geschieden op een door
  ontwerpstudio filosophie aan te wijzen bank- of girorekening.
  2. De prijs die ontwerpstudio filosophie geeft voor de te verrichten prestatie geldt enkel en alleen voor de prestatie conform de offerte.
  3. In geval in de offerte vermeld staat dat de opdracht wordt verricht op basis van een urencalculatie zal de prijs van de opdracht bepaald worden door het aantal uren dat aan de opdracht besteed is. Het aantal uren dat in een dergelijke offerte genoemd staat zijn het aantal begrote uren. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 7: Informatieoverdracht

 1. Opdrachtgever zal aan ontwerpstudio filosophie tijdig alle benodigde data en overige gegevens voor het
  uitvoeren van de opdracht ter beschikking stellen.
  2. Opdrachtgever zal zich inspannen zijn medewerking te verlenen tot herstel en of aanpassing van fouten en of onduidelijkheden of andere defecten in data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht. Ontwerpstudio filosophie is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden of andere defecten en kan niet op enigerlei wijze toerekenbaar tekortkomen indien opdrachtgever niet of onvoldoende meewerkt aan herstel.
  3. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door ontwerpstudio filosophie niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of overige gegevens die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals daar zijn fax, telefoon, email en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 8: Prijswijziging

 1. Onduidelijke tekst, databestanden of foutieve wijze van aanlevering door de opdrachtgever die ontwerpstudio filosophie tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn grond voor verhoging van de afgesproken
  prijsovereenkomst.
  2. Ontwerpstudio filosophie is gerechtigd de overeengekomen prijsovereenkomst te verhogen c.q. te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
  3. Ontwerpstudio filosophie is gerechtigd om de diensten en tarieven eenzijdig te wijzigen.
  4. De tarieven kunnen door ontwerpstudio filosophie twee maal per jaar worden gewijzigd.
  5. Ontwerpstudio filosophie zal een prijswijziging aankondigen in de eerstvolgende offerte naar de opdrachtgever.

Artikel 9: Betalingstermijn

 1. De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders overeengekomen.
  2. Indien betaling van de factuur niet of niet volledig binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 3% boven het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag tot en met de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand zal gelden. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op tenminste 15% van het door opdrachtgever nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,–.
  3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt ter voldoening van ten eerste de verschuldigde rente, vervolgens de door ontwerpstudio filosophie gemaakte incassokosten en tot slot de oudste nog openstaande vordering.
  4. Indien opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn onderneming staakt, worden alle vorderingen van ontwerpstudio filosophie op opdrachtgever terstond opeisbaar en kan geen beroep op verrekening worden gedaan.
  5. Ontwerpstudio filosophie is gerechtigd de nakoming van haar verplichting uit de overeenkomst en deze voorwaarden op te schorten totdat opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ontwerpstudio filosophie is niet aansprakelijk voor schade die een dergelijke opschorting met zich meebrengt.
  6. Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op compensatie of enige korting ten aanzien van door hem aan ontwerpstudio filosophie verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  7. Ontwerpstudio filosophie is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeeltes, na aflevering van het eerste gedeelte ook naar de betaling te vragen voor de rest van de levering.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de volledige medewerking bij de aflevering van de door ontwerp- studio filosophie gedane zaken. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van ontwerpstudio filosophie bij haar ophaalt of, indien aflevering aan het adres van opdrachtgever is overeengekomen, weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen.
  2. De levering van zaken door ontwerpstudio filosophie aan opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en eventuele kosten.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ontwerpstudio filosophie is het opdrachtgever verboden know- how, documentatie, handleidingen, informatie en overige gegevens waarvan de vertrouwelijkheid als zodanig door ontwerpstudio filosophie al dan niet schriftelijk is aangegeven openbaar te maken, te publiceren, geheel of gedeel- telijk te kopiëren, direct dan wel indirect. Opdrachtgever verplicht zich zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan de know-how, documentatie, handleidingen, informatie en overige gegevens geheim te houden en voor zover mogelijk na beëindiging van de overeenkomst onverwijld aan ontwerpstudio filosophie te retourneren. Opdrachtgever garandeert deze bepaling te zullen opleggen aan alle werknemers die de beschikking krijgen over de know-how, documentatie, handleiding informatie en overige gegevens. Hij daagt er zorg voor dat zijn werknemers deze voorwaarden zullen nakomen.

Artikel 12: Termijn van levering

 1. Een door ontwerpstudio filosophie opgegeven termijn van levering heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking. De rechtsgeldigheid van de uiterste termijn van levering vervalt op het moment dat de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud ontwerpstudio filosophie in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk vastgestelde productiecapaciteit.
  2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door ontwerpstudio filosophie gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door ontwerpstudio filosophie mogelijk te maken, in het bijzonder het beantwoorden van vragen en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Ontwerpstudio filosophie is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal ontwerpstudio filosophie de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 13: Onderzoek bij aflevering

 1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering na te gaan of ontwerpstudio filosophie de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. In geval opdrachtgever het tegendeel blijkt, is hij gehouden ontwerpstudio filosophie daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 werkdagen na aflevering.
  2. Ontwerpstudio filosophie is alsdan gehouden een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te leveren tenzij het verzuim onherstelbaar is.
  3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen ontwerpstudio filosophie en opdrachtgever als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving tijdig te doen, dit zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.
  4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te kort of te lang moet worden beschouwd, zal deze termijn dan wel verlengd of verkort worden tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van ontwerpstudio filosophie redelijkerwijs mogelijk is.
  5. De prestatie van ontwerpstudio filosophie geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen,het heeft bewerkt of verwerkt.
  6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 3 dagen na aflevering op enigerlei wijze gebruik te maken van de door ontwerpstudio filosophie afgeleverde zaken, anders dan voor de in lid 1 van dit artikel genoemde onderzoek. Reclame- en ontwerpbureau.

Artikel 14: Drukproeven of andere proeven

 1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ontwerpstudio filosophie ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed aan ontwerpstudio filosophie terug te zenden.
  2. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat ontwerpstudio filosophie de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.
  3. Ontwerpstudio filosophie is niet aansprakelijk voor fouten, afwijkingen en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
  4. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt in rekening gebracht tenzij van te voren uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven zijn inbegrepen.

Artikel 15: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening of proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij naar het oordeel van ontwerpstudio filosophie van geringe betekenis zijn.
  2. Bij een beoordeling of een afwijking gering is of niet, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
  3. Meer of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: a. oplage tot 20.000 eenheden: 10%, b. oplage van 20.000 eenheden en meer : 5%.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever garandeert ontwerpstudio filosophie dat door de nakoming van de overeenkomst en met name
het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals informatiedragers en databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 met betrekking tot de onrechtmatige daad.
  2. Opdrachtgever vrijwaart ontwerpstudio filosophie zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
  3. Indien de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is ontwerpstudio filosophie bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat ontwerpstudio filosophie door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal ontwerpstudio filosophie de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
  4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, blijft ontwerpstudio filosophie steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen detailtekeningen, computerprogrammatuur, databestanden en soortgelijke productie en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
  5. Ontwerpstudio filosophie heeft het recht ontwikkelde en uitgevoerde werken zelf te gebruiken als promotiemateriaal ten aanzien van derden.
  6. De door Ontwerpstudio filosophie volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, detailtekeningen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ontwerpstudio filosophie bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
  7. Opdrachtgever verkrijgt na levering het niet exclusieve recht tot gebruik van de door ontwerpstudio filosophie in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid d. van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik van de geleverde zaken houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van het productieproces.

Artikel 17: Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door ontwerpstudio filosophie vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, computerprogrammatuur en databestanden blijven het eigendom van ontwerpstudio filosophie, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
  2. Ontwerpstudio filosophie is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken af te geven.
  3. Ontwerpstudio filosophie is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken te bewaren. Indien ontwerpstudio filosophie en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door ontwerpstudio filosophie zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat ontwerpstudio filosophie instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 18: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. Ontwerpstudio filosophie zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
  2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1. bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
  3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er bij levering aan ontwerpstudio filosophie een kopie van de afgedragen zaken aanwezig is. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door ontwerpstudio filosophie verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dit geval dient opdrachtgever ontwerpstudio filosophie op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 4. Opdrachtgever verleent ontwerpstudio filosophie pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met ontwerpstudio filosophie door hem in de macht van ontwerpstudio filosophie worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan ontwerpstudio filosophie verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: Door opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien opdrachtgever met ontwerpstudio filosophie is overeengekomen dat opdrachtgever materiaal ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal van ontwerpstudio filosophie daartoe instructies ontvangen.
  2. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van ontwerpstudio filosophie vragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat ontwerpstudio filosophie hiervoor een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. 3. Ontwerpstudio filosophie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dit zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor ontwerpstudio filosophie onoverzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de door opdrachtgever aangeleverde materialen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan ontwerpstudio filosophie getoonde monster en het later door opdrachtgever voor de oplage aangeleverd materiaal. 4. Ontwerpstudio filosophie staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, glans, kleur, licht of kleurechtheid of slijtvastheid indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aan gaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 20: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart ontwerpstudio filosophie voor alle aanspraken die enige derde zou kunnen doen gelden in verband met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die in verband met de overeenkomst door opdrachtgever aan ontwerpstudio filosophie zijn verstrekt.
  2. Indien ontwerpstudio filosophie terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en ontwerpstudio filosophie alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Overmacht

1.Tekortkomingen van ontwerpstudio filosophie in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van ontwerpstudio filosophie in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen worden aangemerkt als niet aan ontwerpstudio filosophie toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 22: Aansprakelijkheid

 1. Ontwerpstudio filosophie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  2. Ontwerpstudio filosophie is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van opdrachtgever.
  3. Ontwerpstudio filosophie is niet aansprakelijk voor schade aan door hem van opdrachtgever ontvangen en door ontwerpstudio filosophie te bewerken of te verwerken producten, indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en eventuele oppervlaktebewerkingen.
  4. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van ontwerpstudio filosophie uit welke hoofde ook te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor ontwerpstudio filosophie betaling ontvangt op grond van de door haar gesloten verzekering.

Artikel 23: Geschillen

 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
  ontwerpstudio filosophie dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de Stichting Scheidsrecht voor de Grafische Industrie.
  2. Een geschil is aanwezig indien een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
  3. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn.

Artikel 24: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen ontwerpstudio filosophie en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Artilel 25. Indirecte schade


De ontwerpstudio filosophie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 26: Aanvullende voorwaarden ten behoeve van opdrachten voor het ontwerpen van een website

 1. Contactpersonen Opdrachtgever en ontwerpstudio filosophie zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties de website dient te voldoen en in hoeverre de ontwerpstudio betrokken zal worden bij onderhoud van de website.
  2. Contactpersonen Opdrachtgever en ontwerpstudio filosophie zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.
  3. Stand der techniek Ontwerpstudio filosophie zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek.
  4. Juiste aanlevering materialen Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan de ontwerpstudio filosophie ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door ontwerpstudio filosophie in het kader van de opdracht te gebruiken.
  5. Garantiebepaling Ontwerpstudio filosophie zal gedurende een periode van één maand na installatie eventuele gebreken in de website herstellen, voorzover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van ontwerp- studio filosophie niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal ontwerpstudio filosophie, in afwijking van het hiervoor bepaalde, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voorzover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht. Opdrachtgever dient ontwerpstudio filosophie schriftelijk van bovengenoemde gebreken op de hoogte te stellen.
  6. Verval garantie Ontwerpstudio filosophie behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan ontwerpstudio filosophie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van de ontwerpstudio filosophie wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de ontwerpstudio filosophie een gebrek tracht te herstellen.
  7. Testperiode Indien een acceptatietest is overgekomen, zal de testperiode tenzij schriftelijk anders is afgesproken, 14 dagen bedragen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website tijdens de testperiode openbaar te maken.
  8. Uitbreiding diensten Ontwerpstudio filosophie zal slechts zorg dragen voor domeinnaam- registraties en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer indien en voorzover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.
  9. Inschakelen providers en andere dienstverleners Indien ontwerpstudio filosophie adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is ontwerpstudio filosophie niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
  10. Extra werkzaamheden Indien de ontwerpstudio filosophie extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van de website in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijs, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door de ontwerpstudio filosophie gehanteerde honorariumtarieven.
  11. Gebruik website Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van de website en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.
  12. Licentie voor het gebruik van het ontwerp Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ontwerpstudio filosophie, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch-) ontwerp voor de website
  13. Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ontwerpstudio filosophie, verkrijgt hij een
  niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor de website door de ontwerpstudio tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie, ongeacht of deze software of applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.
  14. Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in de website zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huistijlelementen, foto’s en composities.Voor het materiaal dat ontwerpstudio filosophie voorstelt in de website toe te passen, kan de ontwerpstudio filosophie op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier. 15. Dagelijks gebruik website het is Opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de door ontwerpstudio filosophie aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van ontwerpstudio filosophie wijzingen aan te brengen in: - het (basis)ontwerp - de openingspagina - de basisstructuur - de programmatuur - het navigatiesysteem
  16. Ruimer gebruik Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van ontwerpstudio filosophie niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
  17. Varianten op het ontwerp is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van ontwerpstudio filosophie een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
  18. Overdragen broncode tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de website tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van de ontwerpstudio filosophie.
  19. Bescherming programmatuur ontwerpstudio filosophie is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  20. Beëindiging relatie opdrachtgever- ontwerpstudio filosophie Indien de relatie tussen ontwerpstudio filosophie en opdrachtgever wordt verbroken, zullen beide partijen in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.
  21. Credits bij publiciteit rondom het ontwerp zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van ontwerpstudio filosophie duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van ontwerpstudio filosophie duidelijk te vermelden.
  22. Naamsvermelding ontwerpstudio filosophie is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in de website op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaats vinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.
  23. Eigen promotie ontwerpstudio filosophie heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
  24. Vertrouwelijke informatie Opdrachtgever en ontwerpstudio filosophie zullen elkaars vertrouwelijke gegevens geheim houden. Onder vertrouwelijke gegevens wordt mede begrepen de door ontwerpstudio filosophie tot stand gebrachte en gebruikte software en applicaties.
  25. Indirecte schade De ontwerpstudio filosophie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie.

Is getekend:

Sophie Stellaard

Grafisch ontwerpstudio filosophie

De Wyk 26, 9233MA, Boelenslaan
Tel: 06 11 62 93 79

E-mail: info@filosophie.nl
Internet: www.filosophie.nl
KvK: 50590928
BTW ID: NL001774368B65